Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Cintra gesloten overeenkomsten, totstandkoming daarvan en op alle door Cintra uitgebrachte offertes en opdrachtbevestigingen.

Begrippen:

Klant: (hierna genoemd ‘u’): de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die de aanbieding aanneemt van of de overeenkomst aangaat met Cintra.

Coachee: degene die deelneemt aan een begeleiding, coach- , counseltraject, workshop of training.

Diensten: alle door Cintra aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten waaronder coaching en andere vormen van begeleiding dan wel advisering, alles in de ruimste zin des woords, alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht.

Training en coachtrajecten: kunnen inhouden: individuele coaching, trainingen, workshops, cursussen. Voor training-trajecten wordt een tarief vastgesteld, op basis van verrichte werkzaamheden en/of werkelijk bestede tijd en gemaakte kosten. De gesloten overeenkomsten tussen Cintra en opdrachtgever leiden voor Cintra tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting, waarbij Cintra gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van Cintra verlangd kan worden.

Begindatum: de eerste dag dat de werkzaamheden voor het betreffende traject gestart worden.

Einddatum: de laatste dag dat de werkzaamheden voor betreffende traject beëindigd worden.

Uitvoering van overeenkomsten:

1. Cintra neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap.

2. Cintra zal bij het uitvoeren van de overeenkomst zoveel mogelijk rekening houden met redelijke wensen van cliënt, mits dit naar oordeel van Cintra bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.

3. De coachee zal eerlijk en open bijdragen aan de gesprekken en zich inzetten. De coachee neemt de verantwoordelijkheid, rekenschap en autoriteit over diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die de coach en de coachee gezamenlijk doorbrengen als daarna, op zich voor het boeken van resultaat. Verder zal de coachee naar de sessies komen op de afgesproken tijd en plaats, waar nodig aantekeningen maken en zich houden aan de eventuele afspraken die tijdens de sessies worden gemaakt.

4. Mocht de coach tijdens het coachtraject zaken of ziektebeelden vermoeden die niet onder het werkterrein of de deskundigheid van de coach vallen, dan zal de coach de coachee daarop attenderen en aangeven dat consult elders wenselijk is.

5. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Cintra het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever geschieden.

6. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Cintra aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Cintra worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Cintra zijn verstrekt, heeft Cintra het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

7. Cintra is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook.

Aanbiedingen en overeenkomsten:

1.Een aanbieding is geldig tot 14 (veertien) dagen na de datum van het doen van de aanbieding.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij daarin anders is aangeduid.

Een overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door u van een geldige aanbieding, onder vernoeming van de specifieke aanbieding.

2.Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen met inachtneming van de annuleringsvoorwaarden en tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien de duur van de opdracht een jaar of langer is, dienen partijen een opzegtermijn van tenminste 2 maanden in acht te nemen.

Verschuldigde bedragen en betalingen:

Er kunnen aanvullende bedragen in rekening gebracht worden, zoals extra reis- en/of andere kosten, waarvan Cintra u vooraf zal informeren indien zij verschuldigd zijn.

Bedragen zijn opeisbaar bij ontvangst van de factuur door u en dienen te worden voldaan zoals door Cintra op de factuur is gespecificeerd.

Wanneer u de verschuldigde bedragen niet binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum heeft betaald zult u in verzuim zijn, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist. In een dergelijk geval kan Cintra u de wettelijke rente voor de verschuldigde bedragen in rekening brengen.

Afwijkende voorwaarden en wijziging van deze Algemene Voorwaarden:

Aanvullende of afwijkende voorwaarden zijn alleen geldig indien deze door beide partijen ondertekend zijn.

Cintra kan deze Algemene Voorwaarden wijzingen door schriftelijke kennisgeving aan u. Deze wijzigingen gelden niet met terugwerkende kracht. Ze zijn van toepassing vanaf de ingangsdatum die Cintra opgeeft in haar schriftelijke kennisgeving en wel alleen op nieuwe aanbiedingen en overeenkomsten gesloten na deze datum. Voor doorlopende aanbiedingen en overeenkomsten geldt een termijn van 3 (drie) maanden, vóór dat de wijzigingen van toepassing zijn op deze aanbiedingen en overeenkomsten, in die periode kunt u bezwaar maken op de aangekondigde wijzigingen.

Vertrouwelijkheid/Geheimhouding:

1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. Informatie met betrekking tot de coachee wordt ongeacht de wijze van vastlegging of overdracht, alleen aan derden verstrekt nadat de coachee kennis genomen heeft van die informatie en schriftelijk toestemming heeft gegeven voor verstrekking van die informatie. Aan de opdracht zal door Cintra niet zonder toestemming van de opdrachtgever extern gerefereerd worden.

Partijen zullen alle informatie en gegevens in vertrouwelijkheid aan elkaar verstrekken. Partijen zullen informatie en gegevens van de ander alleen aan derden verstrekken indien hiervoor toestemming is gegeven door de informatie verstrekkende partij. Partijen zullen er voor zorgen dat de belangen van de ander beschermd worden door de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te nemen.

Persoonsgegevens:

Door het aangaan van een overeenkomst met Cintra wordt aan Cintra toestemming verleend voor automatische verwerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal Cintra uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.

Algemeen:

De inspanningsverplichting van Cintra houdt in; dat Cintra zich zal inspannen om de door haar te leveren diensten, op basis van een trainings- en/of coachtraject, uit te zullen voeren naar beste inzicht en vermogen van Cintra en met in achtneming van de algemeen aanvaarde professionele gedragsregels. Hiertoe vindt overleg plaats tussen u en Cintra over de wijze waarop de diensten worden uitgevoerd, u dient hiervoor alle benodigde gegevens tijdig in het bezit te stellen van Cintra.

Partijen kunnen met elkaar communiceren via elektronische middelen. Dergelijke communicatie wordt gelijkgesteld aan schriftelijke communicatie.

Een identificatiecode (een ‘emailadres’) in een elektronisch document volstaat als vaststelling van de identiteit van de afzender en van de authenticiteit van het document.

Geen der partijen mag een overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, geheel of gedeeltelijk overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ander.

Het is zonder schriftelijke toestemming van Cintra niet toegestaan om een trainings- en/of coachtraject door te verkopen.

Annulering/ beëindiging van de overeenkomst.

De overeenkomst eindigt van rechtswege na de afloop datum van een traject. Verplichtingen die naar hun aard voortduren, blijven onverminderd van kracht na beëindiging van een overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, en zijn van toepassing op u en Cintra’s rechtsopvolgers. Verplichtingen die naar hun aard kunnen voortduren:

1. Cintra heeft het recht het coachtraject of de training te annuleren of deelname van een opdrachtgever te weigeren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen coachee te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Cintra betaalde bedrag met aftrek van de tot de beëindiging wel geleverde prestaties.

2. De opdrachtgever heeft het recht deelname aan of de opdracht voor het coachtraject of de training te annuleren schriftelijk, per e-mail of aangetekende brief (zie 3 en 4), tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat restitutie van het bedrag niet mogelijk is.

3.1. Bij annulering en wijziging van de opdracht door de zakelijke opdrachtgever kan 14 dagen na aanmelding voor het coachtraject of de training, kosteloos geschieden.

3.2. Bij annulering van de opdracht door de zakelijke opdrachtgever tot 60 dagen voor aanvang van het coachtraject of de training, betaalt de opdrachtgever 10% van de volledige coachtraject-/trainingskosten.

3.3. Bij annulering van de opdracht door de zakelijke opdrachtgever binnen 30 tot 60 dagen voor aanvang van het coachtraject of de training, betaalt de opdrachtgever 25% van de volledige coachtraject-/trainingskosten.

3.4. Bij annulering van de opdracht door de zakelijke opdrachtgever binnen 7 tot 30 dagen voor aanvang van het coachtraject of de training, betaalt de opdrachtgever 50% van de volledige coachtraject-/trainingskosten.

3.5. Bij annulering van de opdracht door de zakelijke opdrachtgever korter dan 7 dagen voor aanvang van het coachtraject of de training, betaalt de opdrachtgever 100% van de volledige coachtraject-/trainingskosten.

3.6. Bij wijziging van trainingdatum of deelnemer door de zakelijke opdrachtgever, wordt naar redelijkheid in goed overleg een passende maatregel getroffen.

3.7. In geval de zakelijke opdrachtgever dan wel de door de zakelijke opdrachtgever aangewezen coachee na aanvang van het coachtraject of de training de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de zakelijke opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.

4.1. Bij annulering van de opdracht door de particuliere opdrachtgever binnen 14 tot 31 dagen voor aanvang van het coachtraject of de training, betaalt de opdrachtgever 10% van de volledige traject-/trainingskosten.

4.2. Bij annulering van de opdracht door de particuliere opdrachtgever binnen 7 tot 14 dagen voor aanvang van het coachtraject of de training, betaalt de opdrachtgever 25% van de volledige traject-/trainingskosten.

4.3. Bij annulering door de particuliere opdrachtgever binnen 7 dagen tot 24 uur voor aanvang van het coachtraject of de training , betaalt de opdrachtgever 50% van de volledige traject-/trainingskosten.

4.4. Bij annulering van de opdracht door de particuliere opdrachtgever korter dan 24 uur voor aanvang van het coachtraject of de training betaalt de opdrachtgever 100% van de volledige traject-/trainingskosten.

4.5. Bij een verzuimd coachgesprek door de particuliere opdrachtgever wordt € 65,- in rekening gebracht.

4.5. Een particulier coachgesprek kan tot 24 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden verplaatst.

5. In het geval een ziekte of zwaarwegende onverwachte gebeurtenis deelname aan de overeengekomen begeleidingsvorm onmogelijk maakt, dient dit schriftelijk aantoonbaar te zijn en wordt door Cintra een vervangend begeleidingsmoment aangeboden.

6. Elk der partijen kan een overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, beëindigen wanneer in redelijkheid niet gesteld kan worden dat de verplichtingen uit de betreffende overeenkomst door de wederpartij niet of onvoldoende worden nagekomen. Een dergelijke beëindiging wordt slechts van kracht nadat de niet nakomende partij hiervan schriftelijk in kennis is gesteld en aan deze een redelijke termijn is geboden waarin deze alsnog aan zijn verplichtingen kan voldoen.

Toepasselijk recht:

Op alle overeenkomsten waar deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is het recht van Nederland van toepassing.

U kunt ook de Algemene voorwaarden downloaden: Algemene voorwaarden